Extra info

Cadeaubon

Een cadeaubon van WABI SABI doet het altijd erg goed! Het is een mooi gebaar om iemand hiermee even extra in het zonnetje te zetten!                                                                                                                                                                Verras je lief, moeder, collega, zoon, familie of vrienden, schoondochter, buurvrouw, de oppas, de schoonmaker, de juf, of de meester met een bon voor een heerlijk uurtje totale ontspanning. 

Neem hieronder contact met me op en ik maak een persoonlijke cadeaubon voor je van 50 of 80 minuten. Je mag me ook een WhatsApp bericht sturen met daarin duidelijk vermeld voor wie de bon is en door wie deze wordt aangeboden en je eigen @adres. (Cadeaubonnen zijn een jaar geldig).

Vergoedingen

Shiatsu, Zwangerschaps Shiatsu & Overtijdsbehandeling v.a. 40 weken / Serotien komen in aanmerking voor vergoeding, als je aanvullend verzekerd bent. Het eigen risico wordt niet aangesproken. Voor een overzicht van vergoedingen per verzekeraar voor 2023 kijk op deze pagina: www.zorgwijzer.nl

Ik ben aangesloten bij de SVN, de RBCZ en de SCAG.

Tarieven

Een behandeling van 50 minuten kost € 85,- en een behandeling van 80 minuten kost € 125,-. Je kunt pinnen.    Contant afrekenen kan uiteraard ook, wel een vriendelijk verzoek om gepast te betalen.

Je kunt online boeken, maar bellen, appen of mailen kan natuurlijk ook altijd op: 0619618100 of info@shiatsuamsterdam.com

Tijdens behandelingen wordt de telefoon niet opgenomen. Laat een boodschap achter, dan bel ik je zo snel mogelijk terug.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

No shows/afspraken die niet of korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden altijd in rekening gebracht. Ook als je wilt verzetten, naar een later moment.

Locatie & contact

Het Praktijk adres is:

WABI SABI
Krugerstraat 5a
1091 LB Amsterdam

t 06 19618100 
info@shiatsuamsterdam.com 

De praktijk is aangesloten bij

KvK nummer: 34322867

SVN: 201046

RBCZ: 911239

AGB zorgverlenerscode: 900140382

AGB praktijkcode: 90018813

Openingstijden

Maandag:      9.30 – 21.00
Dinsdag:       9.30 – 18.30
Woensdag:  gesloten
Donderdag: 12.00 – 18.00
Vrijdag:          9.30 – 15.30

Kwaliteit & Wetgeving

Jouw gezondheid staat voor mij voorop. Daarom vind ik het belangrijk om te voldoen aan alle kwaliteitsrichtlijnen. Zo weet je zeker dat je bij mij in goede handen bent.

Ik ben aangesloten bij:

  • RBCZ (koepelorganisatie voor de Complementaire zorg), waarmee ik als therapeut mede val onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak
  • geschilleninstantie SCAGcentrum voor klachten- en geschillenafhandeling (conform de Wkkgz)

Daarnaast ben ik lid van:

  • SVN (Shiatsu Verenging Nederland).

Deze organisaties houden toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie.

Mijn praktijk wordt officieel erkend door zorgverzekeraars en de belastingdienst.

Mijn praktijk voldoet geheel aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In het verwerkingsregister van mijn praktijk zijn de privacyvoorwaarden volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vastgelegd.

Op onze afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij minderjarige cliënten werk ik met een behandelovereenkomst.

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over mijn benadering en/of behandeling, dan hoop ik dat we daar samen uitkomen. Lukt dit niet, of voel je je niet vrij om dit met mij te bespreken, kijk dan op de website van mijn beroepsvereniging voor de officiële klachtenprocedure.

Privacy & Algemene Voorwaarden

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
1. zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
2. ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn eventuele afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE  ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan onderstaande gegevens.
Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat je deze nota bij jouw zorgverzekeraar kunt declareren.

1. naam, adres en woonplaats.
2. geboortedatum.
3. datum van de behandeling.
4. een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling’.
5. de kosten van het consult.
6. Het polisnummer, je klant- of relatienummer van de zorgverzekeraar.

Algemene Voorwaarden 

Als therapeut en client hebben we bij wet een overeenkomst nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Wanneer je voor een behandeling komt dan is er sprake van een behandelovereenkomst en ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Ik dien, als behandelend therapeut, te handelen volgens de beroepscode van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en wettelijke regelgeving.

De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik verplicht mij je zo goed en zo duidelijk mogelijk te informeren in alle fasen van je behandeling. Als cliënt dien je aan mij alle relevante informatie te verstrekken en je medewerking te verlenen, die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede behandeling.

Ik mag zonder jouw toestemming geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

Cliëntendossier

Ik ben verplicht een dossier bij te houden met gegevens over je gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn (WBGO) 20 jaar bewaard.

Ik betracht geheimhouding ten aanzien van door jou verstrekte gegevens, die in je dossier worden opgeslagen.

Je hebt recht tot inzage in je dossier en om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Voor het vastleggen van je gegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden vraag ik om je expliciete toestemmingen middels de privacy verklaring. Je hebt het recht om eerder afgegeven toestemmingen ook weer in te trekken.

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen dien je een e-mail te sturen naar hester@shiatsuinamsterdam.com

Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen.

Overdracht en nazorg

Ik ben verplicht je door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien je voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze op elk moment van jouw kant beëindigen. Dit ontslaat je echter niet van de financiële verplichting tot betaling van de ontvangen behandeling(en).

Behandelen van minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO geldt voor minderjarigen het volgende:

Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag / voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie.

Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouder(s) met gezag / voogden en van de jongere zelf vereist. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling niet door.

Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.

Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.

Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Vóórafgaand aan behandeling van een minderjarige dient eerst het formulier te worden ondertekend door de ouder(s) met gezag / voogden en, indien in de leeftijd van 12 tot 16 jaar, de jongere zelf.

Betaling consult

Je gaat akkoord met de tariefstelling van € 80,- per 50 minuten consult òf € 120,- per 80 minuten consult.

Betaling geschiedt aan het einde van het consult op rekening, met pin of contant.

Annuleren of wijzigen afspraak

Je verplicht je een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te annuleren of te wijzigen.

Bij niet verschijnen op een afspraak of te laat annuleren van een afspraak worden de volledige kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar.

Bij misverstanden omtrent de juiste datum of tijd zal de afspraak zoals vermeld op het afsprakenkaartje of in de bevestigingsmail doorslaggevend zijn.

Indien ik door omstandigheden mijn afspraak met jou niet kan nakomen zal ik trachten zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor je in te plannen.

Klacht- en jouw rechten

Heb je een klacht over mij of je behandeling dan hoop ik dat wij daarover samen in gesprek kunnen gaan. Zie je om bepaalde redenen hiervan af dan kan je contact opnemen met de Contactpersoon Klachten van de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN). Meer hierover vind je in de klachtenprocedure van de SVN.

Blijkt het niet mogelijk om m.b.v. de contactpersoon van de SVN de klacht op te lossen dan zal de contactpersoon van de SVN de klacht doorzetten naar de onafhankelijke geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de SCAG. SCAG is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Je krijgt dan kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris die je ondersteunt bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

Schuiven naar boven